Pomiary elektryczne

osoba sprawdzająca pomiar elektryczny

W ramach naszych usług oferujemy badania i pomiary instalacji, obrazujące stan techniczny instalacji elektrycznej oraz poszczególnych urządzeń sprawdzanych w trakcie badań. Wykwalifikowani fachowcy, posiadający odpowiednie uprawnienia wykonają m.in.:

  • sprawdzenie zabezpieczeń,
  • sprawdzanie stanu izolacji,
  • pomiary ciągłości przewodów ochronnych,
  • pomiary ochron przeciwporażeniowych,
  • pomiary rezystancji izolacji i uziemienia,
  • pomiary wyłączników różnicowo-prądowych,
  • badania parametrów instalacji domowych i przemysłowych,
  • przeglądy rewizyjne, kontrolne, okresowe i odbiorcze instalacji domowych i przemysłowych.

Podejmujemy się pomiarów zarówno nowych, jak i istniejących instalacji: aktualnie użytkowanych, zmodernizowanych lub po rozbudowie.

Kiedy należy wykonać pomiary elektryczne?

Pomiary elektryczne to obowiązek ustawowy dotyczący właścicieli lub zarządców każdego obiektu budowlanego. Wykonywanie pomiarów, poza aspektem formalnym, to również kwestia bezpieczeństwa, która powinna być priorytetem dla użytkowników budynku.

Instalacja elektryczna powinna być sprawdzana przed pierwszym podłączeniem, po każdej naprawie i wymianie, a także w przypadku montażu zupełnie nowej instalacji – przed rozpoczęciem jej użytkowania. Ponadto na właścicielu lub zarządcy ciąży obowiązek wykonywania przeglądów okresowych (eksploatacyjnych), nie rzadziej niż co 5 lat. Zaleca się również sprawdzenie instalacji po burzach, wichurach, intensywnych opadach czy pożarach i powodziach, które bezpośrednio oddziaływały na budynek i mogły spowodować potencjalne uszkodzenia.

Jeśli szukasz elektryka z uprawnieniami do wykonywania pomiarów instalacji – zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.